วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์กีฬาชั้นนำ ที่พัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

มีความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างปัญญา ค้นหาเหตุผลนำวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน

ปณิธาน

เป้าประสงค์

1. เป็น 1 ใน QS World University Rankings ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในประเทศไทย

2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนนขึ้นไป

พันธกิจ

1. วิชาการและการเรียนการสอน

2. การวิจัยและนวัตกรรม

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การพัฒนาคณะฯ ให้เข้มแข็งมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงและพึ่งตนเองได้

ค่านิยมองค์กร:

SPORTS หมายถึง

S

=

Sportsmanship

 

ความมีน้ำใจนักกีฬา

P

=

Professional

 

ความเป็นมืออาชีพ

O

=

Order

 

ความมีระเบียบวินัย

R

=

Responsibility

 

การมีความรับผิดชอบ

T

=

Teamwork

 

การทำงานเป็นทีม

S

=

Smart

 

มีความชาญฉลาด และสง่างาม 

อัตลักษณ์

“บัณฑิตรักษ์สุขภาพและมีสังคม” หมายถึง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีสุขภาพที่ดี มีเพื่อน และน้ำใจไมตรี

เอกลักษณ์

“ผู้นำด้านศาสตร์กีฬาทางน้ำ” หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์กีฬาทางน้ำ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา

สมรรถนะหลัก

ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ