วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์: คลังความรู้และภูมิปัญญาเพื่อการกีฬาของแผ่นดิน

 

ยุทธศาสตร์หลักของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

            ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
            ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
            ยุทธศาสตร์ที่ 3:  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
            ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
            ยุทธศาสตร์ที่ 5:  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน


เป้าหมายเชิงนโยบาย 

            1. สร้างงานวิจัย และนำไปใช้ประโยชน์
            2. สร้างกิจกรรม / โครงการ ที่ทำร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
            3. สัดส่วนการได้งานทำของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชา
            4. การจัดอันดับของคณะฯ เป็นหนึ่งในสาม ของประเทศ
            5. มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
            6. ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ