ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

  1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ดาวน์โหลด
  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ดาวน์โหลด
  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2559

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด
  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา ดาวน์โหลด
  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ดาวน์โหลด

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด