หลักสูตรปริญญาตรี

  1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ดาวน์โหลด
  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการและกีฬาศึกษา ดาวน์โหลด
  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ดาวน์โหลด