หลักสูตรปริญญาตรี

  1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา ดาวน์โหลด
  2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการและกีฬาศึกษา ดาวน์โหลด
  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาโท

    ไม่พบข้อมูล

หลักสูตรปริญญาเอก

    ไม่พบข้อมูล