ไม่พบข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดังต่อไปนี้         1.  สาขาวิชาการจัดการกีฬา การสอนกีฬา พลศึกษา การบริห...

ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ สมรรถภาพกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถพิเศษทางกีฬา"โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก)"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศวันที่ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี "โครงการความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก)"  ประจำปีการศึกษา 2561  ดาวโหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม 2560*** แก้ไขรหัสสาขาวิชา ตามรายละเอียดดังนี้ ***01916130201 สาขาว...

ประกาศวันที่ : 1 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

กิจกรรม

ศึกษาเรียนรู้ - MAX MUAYTHAI

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ศึกษาเรียนรู้การจัดการกีฬา  Max Muaythai ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สนามมวยแม็ก...

บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก “อ...

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกิจกรรมในโครงการ บูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก "องค์พ่อหลวงภูมิพล" เมื่อ...

ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลั...

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมเ...