ขอเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในรัชกาลที่ 9

ขอเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9 ในเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ทุกวันจันทร์ จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 

ประกาศวันที่ : 18 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เชิญฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดกิจกรรมร่วมสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิ และฟังบรรยายธรรมจากพระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) จากวัดพุทธพรหมปัญโญ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น.-21.00 น. ณ ห้องประชุม FSS 402 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา...

ประกาศวันที่ : 6 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดังต่อไปนี้         1.  สาขาวิชาการจัดการกีฬา การสอนกีฬา พลศึกษา การบริห...

ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

โครงการความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี"โครงการความสามารถพิเศษทางกีฬา (ช้างเผือก)" ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวโหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-24 ตุลาคม 2560ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร

ประกาศวันที่ : 1 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

กิจกรรม

อบรมการใช้ระบบ IThesis

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดอบรมโครงการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และระบบไอทีสิส (ฺBuu Thesi...

เข้าร่วมงาน ICSM and IESG 2017

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญจาก Ton Duc Thang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้เข้าร่...

สัมมนาสาขาสรีรวิทยาการออกกำลัง...

ในวันที่่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2560 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 คน สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา คณะ...