รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1)

กรุณาตอบแบบสอบถามการประเมินการจัดโครงการฯ1. แบบประเมินสำหรับนักเรียน คลิ๊ก...2. แบบประเมินสำหรับผู้ปกครอง คลิ๊ก...

ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ วายุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการและการ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ วายุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ประเภทครอสคันทรี โดยเป็นการ...

ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561, โดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 3 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดังต่อไปนี้         1.  สาขาวิชาการจัดการกีฬา การสอนกีฬา พลศึกษา การบริห...

ประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

วีดิทัศน์แนะนำสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 มิถุนายน พ.ศ.2561

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Facebook: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (FSS BUU ALUMNI)

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ความสำเร็จของนิสิต

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

กิจกรรม

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอา...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงานแสดงมุทิตาจติแกผู้เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 "ร้อยรวมดวงจิต ธำรงเกียรติภูมิแห่งบูรพา" แ...

จัดการอบรมให้กับนิสิตสาขาวิชาก...

สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก คุณชุติวัต พุกประจบ (Fitness ...

ศึกษาดูงาน และฝึกภาคสนามการเป็...

พัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพ: การทำงานภาคสนามของนักสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดโครงการ "พัฒนาทัก...