1. คู่มืออาจารย์นิเทศก์
 2. คู่มือพี่เลี้ยงรายวิชาฝึกงาน
 3. สมุดบันทึกการฝึกงานสำหรับนิสิตสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
 4. สมุดบันทึกการฝึกงานสำหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
 5. สมุดบันทึกการฝึกงานสำหรับนิสิตสาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
 6. แผนการนิเทศการฝึกงาน
 7. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
 8. หัวข้อ/ ประด็น การสัมนาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา 2560
 9. กำหนดการสัมมนาหลังฝึกงาน และปัจฉิมนิเทศ 2560
 10. แบ่งกลุ่มสัมมนาสาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
 11. แบ่งกลุ่มสัมมนาสาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 12. แบ่งกลุ่มสัมมนาสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
 13. แบบคำร้องขอฝึกงาน