ชื่อ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตาจารย์​​
โทร -
อีเมล naruepon@buu.ac.th
ชื่อ ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล tanida@buu.ac.th
ชื่อ ดร.สมพร ส่งตระกูล
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล somporn_s@buu.ac.th
ชื่อ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล chatkamon@gmail.com
ชื่อ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล dhammanan@yahoo.co.th
ชื่อ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล onwaree@buu.ac.th
ชื่อ ดร.กวีญา สินธารา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล kawiya@buu.ac.th
ชื่อ ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล katoi_17@hotmail.com
ชื่อ อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล chirapan@buu.ac.th
ชื่อ อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล phornpot_buu@hotmail.com
ชื่อ อาจารย์อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล wacharin@go.buu.ac.th
ชื่อ เอนก สูตรมงคล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล aneksoo@buu.ac.th
ชื่อ กมลมาลย์ พลโยธา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล k_polyotha@hotmail.com
ชื่อ สราลี พุ่มกุมาร
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล lawyer_ohm7@hotmail.com
ชื่อ นภพร ทัศนัยนา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล nop5503@hotmail.com
ชื่อ ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล sakchai_p@hotmail.com
ชื่อ สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล psuntipo@hotmail.com
ชื่อ ปัญญา อินทเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล panya_ple9@hotmail.com
ชื่อ ไพโรจน์ สว่างไพร
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล pairot9846@gmail.com
ชื่อ นาคิน คำศรี
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล nakinu_29@hotmail.com
ชื่อ ไพฑูรย์ กันสิงห์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล paitoon@buu.ac.th
ชื่อ รังสฤษฏ์ จำเริญ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล jorsrcu@hotmail.com
ชื่อ วีระพงษ์ บางท่าไม้
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล weraphong_b@hotmail.com