ชื่อ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ตำแหน่ง คณบดี​​
โทร 0818070839
อีเมล naruepon@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา​​
โทร 0815886046
อีเมล onwaree@go.buu.ac.th
ชื่อ รศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0801002828
อีเมล tanida@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา​​
โทร 0985547199
อีเมล sukanyac@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.วิรัตน์ สนธิ์จันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ / ประธานหลักสูตรฯ​​
โทร 0892042325
อีเมล wirats@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0854355534
อีเมล chatkamon@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.กวีญา สินธารา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0876993812
อีเมล kawiya@go.buu.ac.th
ชื่อ อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0864133553
อีเมล phornpot@go.buu.ac.th
ชื่อ อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0821665246
อีเมล chirapan@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ / ประธานหลักสูตรฯ​​
โทร 0817622393
อีเมล wacharin@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.กมลมาลย์ พลโยธา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0897121716
อีเมล kamonmarl@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.สราลี สนธิ์จันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0850910746
อีเมล saralee@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.สมพร ส่งตระกูล
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0844165941
อีเมล somporn_s@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0971949164
อีเมล austtasit@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0899394448
อีเมล panya@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.ไพโรจน์ สว่างไพร
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0803544195
อีเมล pairot@go.buu.ac.th
ชื่อ ดร.นาคิน คำศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ / ประธานหลักสูตรฯ​​
โทร 0871476012
อีเมล Nakin@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0894422554
อีเมล rangsarit@go.buu.ac.th
ชื่อ รดมยศ มาตเจือ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ รศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0801002828
อีเมล tanida@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ / ประธานหลักสูตรฯ​​
โทร 0854355534
อีเมล chatkamon@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0985547199
อีเมล sukanyac@go.buu.ac.th
ชื่อ รศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0801002828
อีเมล tanida@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0854355534
อีเมล chatkamon@go.buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ตำแหน่ง อาจารย์/ประธานหลักสูตรฯ​​
โทร 0985547199
อีเมล sukanyac@go.buu.ac.th