ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
กรรมการ
ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
กรรมการและเลขานุการ
รศ. ดร.โกศล มีคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมงคล ใจดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนตรี ไชยพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
กรรมการ ประเภทประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ. ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
กรรมการ ประเภทประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับปริญญาตรี
ดร.วัชชริน ผดุงรัชดากิจ
กรรมการ ประเภทประธานสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา
อาจารย์ปัญญา อินทเจริญ
กรรมการ ประเภทประธานสาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา
ดร.สมพร ส่งตระกูล
กรรมการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
กรรมการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์กมลมาลย์ พลโยธา
กรรมการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. ธนิดา จุลวณิชพงษ์
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
ดร.รังสฤษฎ์ จำเริญ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายอำนวยการและวิเทศน์สัมพันธ์
อาจารย์นาคิน คำศรี
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.สมพร ส่งตระกูล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย
อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ