ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดี (ประธานกรรมการ)
นายวิทยา คุณปลื้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายมนตรี ไชยพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา​​
อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา (กรรมการ)
รศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ผู้แทนคณาจารย์ฯ (กรรมการ)
อาจารย์ ดร.นาคิน คำศรี
ผู้แทนคณาจารย์ฯ (กรรมการ)
อาจารย์ ดร.กมลมาลย์ พลโยธา
ผู้แทนคณาจารย์ฯ (กรรมการ)
ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา​​
อาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.รังสฤษฎ์ จำเริญ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
ประธานสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี (รักษาการแทน)