ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดี (ประธานกรรมการ)
เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายวิทยา คุณปลื้ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
นายมนตรี ไชยพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผศ.ดร.พิชาญ สว่างวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผศ.ดร. อรวรีย์ อิงคเตชะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา​​ (กรรมการและเลขานุการ)
ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา (กรรมการ)
รศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
ผู้แทนคณาจารย์ฯ (กรรมการ)
ดร.กมลมาลย์ พลโยธา
ผู้แทนคณาจารย์ฯ (กรรมการ)
ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา​​
ผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ
ประธานสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี (รักษาการแทน)