การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศน...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยฝ่ายพัฒนานิสิตฯ สโมสรนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการประชุมผ...

การประชุมออนไลน์ผู้บริหารพบนิส...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมออนไลน์ผู้บริหารกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 – 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก...

การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาร...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์ จำนวน 3 คน และนิสิตริญญาโท จำนวน 11 คน จากสาขาวิทย...

งานสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกี...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ...

การถ่ายทอดสด Facebook Live ในห...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการถ่ายทอ...

การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ คณะดนตรีและการแสดง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพายเ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดโครงการการเป็นเลิศในกีฬาทางน้ำ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพายเรือ SUP”เพื่อการท่องเที่ยวและการแ...

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง...

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยา...