ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิตที่...

ภาพบรรยากาศ การรับรายงานตัวบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559ในวันฝึกซ้อมย่อย ...

ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยร...

ต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงษ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มห...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันก...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์กา...

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College...

"ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก College of Sport and Recreation, National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน"เมื่อวันพฤหัสบด...

ต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

ต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสต...

ต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาต้อนรับการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะว...

ศึกษาดูงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศ...

วันที่ 23 เมษายน 2561 คณาจารย์สาขาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้พานิสิตชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาดูงานที่การกี...

นิสิตสาขาการจัดการและการสอนกีฬ...

นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับราง...

การเข้าร่วมการแข่งขัน Starup T...

มหาวิทยาลัยบูรพาส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันStartup Thailand League Pitching Day ภายใต้โครงการการจัดการแข่งขันStarup ระดับ...