ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาล...

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะวิท...

การนำเสนอบทความและแนวคิดทางการ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมการนำเสนอบทค...

การบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬ...

บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการ ChonBuri House "การบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา" สำ...

การให้บริการด้านสื่อสารมวลชนทา...

บุคลากรและนิสิตสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ "BUU House " โดยให้บริก...

ประมวลภาพงานทำบุญคณะวิทยาศาสตร...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ "ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื...

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องเรียน FSS 401 อาหารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา งานประกันค...

การประชุมเพื่อรับรองสมรรถนะและ...

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการประชุมเพื่อรับรองสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพมวยไทย โครง...

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่างมหาวิ...

โครงการนำเสนอผลงานรายวิชาโครงง...

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอ...