วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

https://triplesystems.co.th/1Ebook2021/QS20-655Ebook/

ประกาศวันที่ : 2 เมษายน พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 11 (The...

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th Burapha University International Conference) โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1...

ประกาศวันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ารับรางว...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ารับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 สาขาส่งเสริมกีฬา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน กิจกรรมสนับสนุนองค์กรการกุศล และ กิจกรรมส...

ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา)
ไม่พบข้อมูล

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่าง สมาคม...

https://www.youtube.com/watch?v=csMm3CMd2Gg

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผาจินดา (นักวิชาการศึกษา)

โครงการความเป็นเลิศในกีฬาทางน้ำ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพายเรือ SUP”เพื่อการท...

https://youtu.be/gJgtB_IcK4c

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม พ.ศ. 2564, โดย : พรรณปพร เผ่าจินดา (นักวิชาการศึกษา))

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : Siam Sport Science - T-Sport

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน (5 แห่ง), สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (4 แห่ง), ส...

ประกาศวันที่ : 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้นำออกกำลังกาย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงานด้านผู้นำการออกกำลังกายให้กับประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกปฏิบัติในสายวิชาชีพของตนเอง

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

การจัดการแข่งขัน นันทนาการ และให้บริการวิชาการอื่นๆ

ศูนย์วิสากหกิจกีฬานับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ และการให้บริการวิชาการอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับสังคม ชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนในสังคมหันมาใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ศูนย์วิสาหกิจกีฬา ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกาย หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ...

ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560, โดย : ศูนย์วิสาหกิจกีฬา

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศวันที่ : 12 กันยายน พ.ศ. 2560, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Facebook: ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา (FSS BUU ALUMNI)

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

ความสำเร็จของนิสิต

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายพัฒนานิสิต

สายตรงคณบดี

คลิก

ประกาศวันที่ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : คณะวิทยาศาตร์การกีฬา

ยุทธศาสตร์การวิจัย

ยุทธ์ศาสตร์การวิจัยhttp://research.buu.ac.th/web2015/file/90959.pdf

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : งานวิจัย

ด่วน! เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย (รอบแรก)

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้!!สำนักประสานงานชุดโครงการ อุตสาหกรมอาหารแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหารทั้ง 4 ด้าน...

ประกาศวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, โดย : งานวิจัย

กิจกรรม

การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาร...

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์ จำนวน 3 คน และนิสิตริญญาโท จำนวน 11 คน จากสาขาวิทย...

งานสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกี...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ...

การถ่ายทอดสด Facebook Live ในห...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ห้องปฏิบัติการสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการถ่ายทอ...