การแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโ...

ประกาศวันที่ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, โดย : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...

ประกาศวันที่ : 13 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : มหาวิทยาลัยบูรพา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท แ...

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญ...

ประกาศวันที่ : 4 เมษายน พ.ศ. 2561, โดย : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา